പുലാമന്തോള്‍ സ്വദേശിയെ കാണ്മാനില്ല

പുലാമന്തോള്‍  സ്വദേശിയെ  കാണ്മാനില്ല

കൊളത്തൂർ; ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന നൗഫൽ s/o സൈതലവി വ.24/17 വട്ടപറമ്പിൽ വീട് ചെമ്മല. പുലാമന്തോൾ എന്നയാളെ കൊളത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നുഠ കാണാതായതിന് kolathur ps cr 20/17 u/s 57of Kp Act.ആയി കേസ് നിലവിലുണ്ട്. ടിയാൻ ഹോട്ടലുകളിലും തട്ടുകടകളിലും ജോലിചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ്. ടിയാനെ കണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊളത്തൂർ സ്റ്റേഷൻ.
04933 203244 .9497980658.എന്നീ നമ്പറിൽ വിവരം അറിയിക്കുക

Sharing is caring!