മലപ്പുറത്തിനോട് അവ​ഗണന, വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന് തിരൂരിൽ സ്റ്റോപ്പില്ല

ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാത്തത് മൂലം തിരൂരിലും പരിസരത്തും ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വേ​ഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടമായത്.


വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരം-തിരൂർ യാത്രയിൽ ജനശതാബ്ദിയേക്കാൾ ലാഭിക്കാനാവുക 25 മിനുറ്റ് മാത്രം

പകൽ സമയത്തോടുന്ന മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ 8-8.45 മണിക്കൂറോളമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നത് നോക്കുമ്പോൾ വന്ദേഭാരതിലെ യാത്ര വളരെയധികം സമയ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്.