മലപ്പുറത്തിന്റെ നന്മയെ പുകഴ്ത്തി ദി ടെല​ഗ്രാഫ് പത്രത്തിൽ പ്രധാന വാർത്ത

മലപ്പുറം: ജില്ലയുടെ കാരുണ്യം ലീഡ് വാർത്തയാക്കി ദേശീയ മാധ്യമം. എല്ലാവരും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മലപ്പുറം കാരുണ്യം കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയെന്നാണ് വിമാന അപകട സമയത്തെ രക്ഷാദൗത്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട്. ആന വിവാദം അടക്കം [...]