മുസ്ലിം ലീ​ഗ് സിറ്റിങ് എം എൽ എയുമായി മലപ്പുറത്ത് ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് ആർ എസ് എസ്

മലപ്പുറം: മുസ്ലിം ലീ​ഗിന് കുടുക്കിലാക്കിയും, തലോടിയും ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പത്ര സമ്മേളനം. മുസ്ലിം ലീ​ഗിനെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീ​ഗിന് വർ​ഗീയ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തീവ്ര വർ​ഗീയ [...]