പൊന്നാനി തുറമുഖം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു, ഡി പി ആർ കൈമാറി

പൊന്നാനി: തുറമുഖത്ത് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ തുറമുഖം നിർമിക്കുന്നന്റെ സമഗ്രമായ രൂപരേഖ തയ്യാറായി. പൊന്നാനിയിൽ നിർമിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മൾട്ടിപർപ്പസ് വാർഫിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (ഡി.പി.ആർ) പി. നന്ദകുമാർ എം.എൽ.എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേരള [...]


പൊന്നാനി തുറമുഖത്തു നിന്നും ക്രൂയിസ് കപ്പൽ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്

പൊന്നാനി: നയപ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിലെ വാ​ഗ്ദാനം യാഥാർഥ്യമാകുമെങ്കിൽ പൊന്നാനി തുറമുഖത്തു നിന്നും ഇനി ക്രൂയിസ് കപ്പൽ യാത്രയാകാം. നിയമസഭയിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പൊന്നാനി കപ്പൽഗതാഗതവും ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെ [...]