മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ ലഭിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഭരണാനുമതി ഇല്ലാത്തത് നടപ്പാക്കാൻ തടസമാകും

ജില്ലയ്ക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പദ്ധതിക്കും അതില്ലാത്തതിനാൽ ഉടനെയൊന്നും ഇവയിലേറെയും യാഥാർഥ്യമാകില്ല.