വളർത്തുമീൻ ചത്ത വിഷമത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് പതിമൂന്നുകാരൻ തൂങ്ങിമരിച്ചു

റോഷന്റെ അക്വേറിയത്തിൽ വളർത്തിയിരുന്ന മീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ മനോവിഷമിത്തിലായിരുന്നു റോഷൻ എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.