സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കായിക വകുപ്പിന് ‘പട്ടിണി വിഹിതം’ മാത്രം; വി അബ്ദുറഹിമാന് തുടർച്ചയായ അവ​ഗണന

കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് 183.14 കോടി രൂപയും, വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് 362.15 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയപ്പോഴാണ് കായിക വകുപ്പിന് അവ​ഗണന.