മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടുവാഴി രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണം; പി കെ ബഷീർ

എടവണ്ണ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടുവാഴി രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ. ഇരട്ട ചങ്കല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇരട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കെ എം ഷാജി വിഷയത്തോടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി. എത്ര ചിരി ചിരിച്ചാലും, കരുതൽ [...]