ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി പി വി അൻവർ, അനധികൃതമായി നിർമിച്ച തടയണ പൊളിച്ച് തുടങ്ങി

ജില്ലാ കലക്ടർ അടക്കം തടയണ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടും നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെ അവ മറി കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഉടമകൾ.