പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും, ഈദ്​ഗാഹുകളുമില്ലാതെ ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാൾ, മലപ്പുറത്തിന്റെ ഓർമയിലിതാദ്യം

ഈ തലമുറയുടെ ഓർമയിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ ഇതാദ്യമായാണെന്ന് മുതിർന്നവർ പറയുന്നു. നേരത്തെ വസൂരി പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും പള്ളികൾ അടച്ചിടുകയോ, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.