ധനമന്ത്രാലയ അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ജലീലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 7 വർഷം തടവ്

കേന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തോളും തടവും, പിഴയും.