അലക്ഷ്യമായ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നഷ്ടമായത് നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ രണ്ട് യുവതികൾ, കർശന നടപടികളുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

ജില്ലയിലെ ഇരുചക്ര വാഹന നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ ന‌ടപടിയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് റീജണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ സി വി എം ഷെരിഫ് പറഞ്ഞു.