അബുദാബിയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനം ഇന്നെത്തും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 187 പ്രവാസികളെ

62 സ്ത്രീകളും 125 പുരുഷന്‍മാരും ഉള്‍പ്പടെ 187 പേര്‍ സ്വന്തം നാട് നല്‍കുന്ന കരുതലിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.