ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഞായറാഴ്ച്ചയെന്ന് വിവിധ ഖാസിമാർ

പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ രാത്രി 9 മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുവാദം നൽകി. ശനിയാഴ്ച ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കാണ് ഇത്.